MẶT TRẬN HUYỆN NHÀ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Ngày đăng: 03/04/2014 08:49
Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động đồng thời cụ thể hóa thành chương trình phối hợp thống nhất hành động. Thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt nhân dân để tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện. Vì vậy, những năm qua MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung xây dựng nhiều mô hình, nhiều cuộc vận động có nội dung th

Theo thống kê, đến nay, nhân dân trong huyện đã hiến hàng trăm ha đất; đóng góp hàng tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Bích - thôn Dưỡng Mông Tây, xã Quế Xuân 1 hiến 240 mét vuông; hộ bà Trần Thị Kim Hoa - thôn Mông Nghệ Bắc, xã Quế Phú hiến hơn 300 mét vuông đất để làm đường bê tông giao thông nông thôn. Nhiều hạng mục công trình như: hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà sinh hoạt nhân dân được xây dựng kiên cố, khang trang tạo nên diện mạo mới, góp phần tô diểm thêm cho bức tranh toàn cảnh của quê hương.

          Để đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như để nhân dân thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới, UBMT và các tổ chức thành viên ở từng cấp tùy vào điều kiện thực tế của địa phương để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư có vai trò chủ đạo.

 

          Cùng với các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong huyện luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng giống, dồn điền đổi thửa v.v...Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 30 mô hình kinh tế trang trại, với tổng diện tích 323 ha.

          Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm (2008-2013), MTTQ các cấp của huyện đã vận động được hơn 9 tỷ đồng Qũy vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, cùng với nguồn phân bổ của MTTQ cấp trên, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 489 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 795 nhà theo QĐ 167 của TTCP và hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn, trẻ em nghèo với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện trong những năm qua giảm nhanh, đạt và vượt mục tiêu NQ Huyện ủy, HĐND huyện đề ra, bình quân hằng năm giảm hơn 2%.

          Cùng với việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện còn phối hợp với các ban ngành liên quan và các tổ chức Hội đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 23/107 KDC điểm đã tổ chức phát động xây dựng mô hình “KDC hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, trong đó KDC Hương Quế Đông của xã Quế Phú là địa phương được UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam chọn làm mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã xây dựng các mô hình như: Hội LHPN xây dựng mô hình “CLB Phụ nữ với phong trào làng quê không rác thải”; “CLB Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”; “Sọt rác bên nhà ta”; Hội Nông dân với mô hình “Điểm thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”

          Đi đôi với việc tuyên truyền vận động để nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; không ngừng củng cố và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch các qui hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, đa số nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia và tham gia một cách sáng tạo vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

          Có thể khẳng định rằng, nhờ sự tích cực tham gia của người dân nên sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Sơn đã gặt hái được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, trong tổng số 14 xã, thị trấn của huyện thì có 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 4 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí; các xã còn lại có xuất phát điểm thấp nên đạt từ 4 - 5 tiêu chí. Đặc biệt, 3 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện là Quế Xuân 1, Hương An và Quế Long đều đạt trên 73% số tiêu chí. Riêng xã Hương An, đến nay đã thực hiện được 14/19 tiêu chí, xã đang tập trung dồn sức đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2014, sớm hơn lộ trình kế hoạch đề ra 1 năm.

          Những kết quả đạt được bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Quế Sơn thời gian qua có sự chung tay đóng góp không nhỏ của mặt trận và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể của mình đối với xây dựng nông thôn mới; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ xã, thôn còn hạn chế nên lúng túng trong việc triển khai thực hiện; nguồn vốn từ ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân có hạn nên ảnh hướng đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng v.v...

          Để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đòi hỏi phải có sự tập trung vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức thành viên mặt trận và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới.

     Có thể nói, vai trò của MTTQ các cấp huyện Quế Sơn trong việc tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua được khẳng định rõ nét. Bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp trong huyện đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc huy động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới để hoàn thành lộ trình kế hoạch của huyện đề ra, góp phần xây dựng quê hương Quế Sơn phát triển toàn diện và bền vững./

 

                                                                                         Minh Châu

Tin khác

Truyền hình trực tuyến

 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH DIA PHUONG SO2 T2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG2
 • MP4 1
 • MP4 2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH PHAT TINH THANG 8-2020
 • phatthanh9t7
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 5
 • chuongtrinhphattinhthang5nam2020
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 4
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 3
 • chuong trinh truyen hinh phat tinh thang3
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 12
 • psvocdanghuongan
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 11
 • chuongtrinhphattinhthang11nam2019
 • Tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 10
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 9
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 9
 • chuongtrinhphattinhthang9nam2019
 • chuongtrinhtruyenhinhso1thang8
 • truyenhinhso2thang7
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 8
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHTINHTHANG7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHSO1THANG6
 • chuongtrinhtruyenhinhso2t5
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1THÁNG 5/2019
 • truyenhinh phattinh12t5n2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 2 THÁNG 4/2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1 THÁNG4
 • CHUONG TRINH SỐ 18
 • THOI SU SO 2 THANG 3.2019
 • CHƯƠNG TRINH TH SO1 T3
 • CHUONG TRINH SO 17
 • THOI SU SO 1 THANG 2/2019
 • CHUONG TRINH SỐ 16
 • PHÓNG SỰ TẾT 2019
 • THỜI SỰ TẾT 1/2019
 • THOI SU SO 2 THANG1.2019
 • THỜI SỰ SỐ 1 - THÁNG 1/2018
 • CHUONG TRINH SỐ 15
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 14
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 13
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 12
 • trang dia phuong thang 9 so 11 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 31-8-2018
 • TRUYEN HINH TS THANG 8
 • trang dia phuong so 10 thang 8 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH NGAY 11.12.8.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 28-29.7.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 14-15.7.2018
 • CTTHngay1415
 • Trang dia phuong thang7 so 9 phat tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 23-24.6.2018
 • Trang dia phuong so 6 phat tren song QRT
 • CT NGAY 9-10 THANG 6 2018
 • CTTH2627
 • Chương trình số 7 phát sóng QRT
 • CTTH NGAY 12-5-2018
 • CTTH28/29/4
 • CTTH NGAY 15-4-2018
 • Chương trình số 6 tháng 4 phát sóng QRT
 • ctth phat 30.31.3.2018
 • TDP SO 3 NAM 2018
 • truyenhinhphatdiaphuong11t3
 • CTTH NGAY 23-02-2018
 • CTTH SO 4 DAI TINH
 • CTTH M03 TET
 • CTTH M 2 TET
 • CTTH M1TET
 • CTTH NGAY 30TET
 • PhatCTTH27t1
 • CTTH PHAT DAI TINH so 03
 • CTTH PHAT NGAY 13/1/2017
 • CT truyen hinh ngay 7-8 thang 1/2018
 • CTTH PHAT NGAY 30/12/2017
 • Chương trình số 2 phát trên sóng QRT
 • CTTH PHAT NGAY 23/12/2017
 • CTTH PHAT NGAY 16.12.2017
 • CTTH NGAY 02-03.12
 • Chương trình số 1 phát trên sóng QRT
 • CTTHP18/11/2017
 • CTTH Phat 11thang11
 • CTTH PHAT14,15 .10
 • CTTH PHAT ngay 07-08.10.2017
 • CT TH PHAT NGAY 30-01.10
 • CTTH PHAT16 -17 .9
 • CTTH PHAT ngay 09-10.9.2017
 • CT TH PHAT ngay 2-3 thang 9
 • CTTH PHAT ngay 12-13.8.2017
 • CTTH PHAT NGAY 8 .8
 • CTTH PHAT 22,23 . 7
 • CTTH PHAT NGAY23 .24 .6
 • CTTH PHAT NGAY 27-28.5
 • CTTH PHATngay 20-21.5.2017
 • CTTH PHAT ngay 13.14.5.2017
 • CTTH PHAT NGAY 29.30.4
 • CTTH PHAT ngay 15-16.4
 • CTTH PHAT ngay 01-02.4.2017
 • CTTH PHAT NGAY 17-18.4
 • CTTH PHAT 25-26.4
 • CTTH PHAT ngay 11-12.3.2017
 • goith3t3
 • CTTHPHAT ngay 11-12.02.2017
 • CTTH PHAT NGAY4 -5.2.2017
 • Dong luc tu ha tang giao thong
 • Hieu qua tu cuoc van dong "toan dan doan ket XD doi song van hoa o KDC"
 • Nhung gom mau tuoi sang cua buc tranh que huong 2016
 • Ngan hang CSXH huyen khoi sac trong hoat dong tin dung chinh sach
 • CTTHPHATNGAY21-22.3.2017
 • goith2425t12
 • Chuong trinh nm.3
 • ts2t12
 • Chuong trinh ngay 18-19.11.2016
 • ts5t11
 • ts29t10
 • Chuong trinh 22-23.10
 • Chuong trinh ngay 08-09.10.2016
 • th30t9
 • cnhuong trinh ngay 23-24.9
 • Chuong trinh ngay 17-18.9.2016
 • Chuong trinh ngay 19-20.8.2016
 • Chuong trinh ngay 13-14.8
 • CT ngay 6-7 thang 8
 • truyenhinh29t7
 • Chuong trinh ngay 16-17.7.2016
 • truyenhinh8/7
 • Chuong trinh ngay 18-19.6.2016
 • Chuong trinh ngay 11-12 thang 6
 • truyenhinh28/5
 • tsgoi45
 • tsg34
 • chuong trinh ngay 23-24.5
 • tsngay 10/5
 • Chuong trinh ngay 07-08.5.2016
 • tsp26
 • ts54
 • Chuong trinh ngay 22-23.4
 • ts t7 cn 16-17
 • phatthanh34
 • Chuong trinh ngay 09-10.4.2016
 • truyenhinh7cn
 • thoisu67
 • ts34
 • Chuong trinh ngay 26-27.3
 • chuong trinh ngay 19-20.3.2016
 • Chuong trinh ngay 12-13.3.2016
 • goitinh
 • goitinh
 • Chuong trinh ngay 27-28.2
 • Chương trình ngày 24-25.02.1.2016
 • goitinh7
 • goits34
 • Quế Minh vượt khó vươn lên
 • Gương sáng trong phong trào "Chung tay XD NTM ở Quế Long"
 • goipt45
 • Chuong trinh ngay 31-01.02.1.2016
 • ts72
 • gth7cn
 • Chuong trinh ngay 20-21.1.2016
 • tsg34
 • Chương trinh ngày 16 - 17 tháng 01/2016
 • Chuong trinh ngay 9-10.1.2016
 • gth45
 • goi45
 • Chuong trinh cuoi nam 2015
 • Chương trình ngày 11-12 tháng 9
 • CT ngay 8-9/9
 • Chương trình ngày 02-03/92015
 • Chuong trinh ngay 29-30.8
 • Thoi su 22-23/8
 • Chương trình ngày 19-20/82015
 • Thoi su ngay 15.8
 • Chương trình ngày 12-13/8/2015
 • CT ngày 8-9/7
 • ts4-5
 • Chương trinh ngày 29-30.7
 • Chương trình ngày 25-26
 • PS Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện
 • ts18/19/7
 • Chuong trinh ngay 15-15/7
 • Thoi su ngay 4-5 thang 7
 • THOI SU 01.7.2015
 • Lội dòng nước ngược
 • THTT Lễ KN 40 năm chiến thắng Quế Sơn
 • Trung tâm YT Quế Sơn 40 năm hình thành và phát triển
 • CHO GO XUA VA NAY
 • PS 40 Nam GP Que Son
 • Quế Sơn - Hương vị Đèo Le
 • Làng Nghi Sơn dâu ấn VH, lịch sử
 • Xã Hương An tăng tốc tiêu chí môi trường
 • Các PS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014
 • VN Đài Thuế
 • Quế Phú khởi sắc nông thôn mới
 • Công An huyên Quế Sơn khi mùa xuân về
 • Phú Thọ vững bước vào xuân
 • Nhận diện quê hương
 • Số phận nghiệt ngã của một gia đình nông dân ở xã quế châu
 • Chương trình dự thi tiếng hát "Tuồng, dân ca" lần thứ I Liên quân Đai
 • PS KN 27.7
 • Phở sắn Quế Sơn hương vị quê nhà
 • Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường
 • chung tay giúp đỡ Phú Dương
 • Tiếng kêu cứu của người mẹ
 • Quế Sơn Đại hội TDTT 2013

Tin đọc nhiều nhất

Phát thanh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 11
Hôm nay 371
Tháng này 10959
Back To Top